SKAUVIK PROSESSANALYSER
SKAUVIK PROSESSANALYSER
Meny
 
Fluidmekaniske simuleringer
Fluidmekaniske beregninger kan benyttes til en rekke forskjellige ting. Dette omfatter alt som involverer gasser og væsker i bevegelse. Det kan være analyser av prosessenheter som reaktorer, scrubbere eller miksere, avgass-systemer, ventilasjonssystemer eller påvirkning på strukturer fra vind eller vannstrømmer.

Samme metodikk kan også benyttes for å gjøre beregninger av varmeflyt. Det er videre mulig å lage modeller som kobler varmeflyt og masseflyt. Fysiske prosesser som diffusjon og blanding av væsker kan simuleres, og kjemiske reaksjoner kan også bygges inn i modellene.

Forutsetning for å gjøre slike simuleringer er informasjon om hvordan de aktuelle enhetene er utformet. Det er ofte nyttig å ta utgangspunkt i CAD-tegninger av reaktorer, kanaler eller andre fysiske ting som begrenser det flytende mediet som skal analyseres. Videre vil det være nødvendig med en best mulig beskrivelse av fysiske forhold. For en reaktor kan dette være mengde væske eller gass som går gjennom reaktoren pr. sekund. All informasjon om temperatur og trykk vil være nyttig, og det er nødvendig å vite hvilke væsker eller gasser som er involvert.

En ferdig modell vil beskrive hvordan væsken eller gassen flyter gjennom enheten. Bakevjer og dødsoner lar seg identifisere, likeså områder hvor hastigheten er høy. Modellene kan si om flyten er laminær eller turbulent. Fordelingen av trykk og temperatur bestemmes hvis dette er relevant.

Gode grafiske metoder foreligger for å beskrive disse resultatene. I mange tilfeller vil en fluidmekanisk modell kunne avdekke om det vil være hensiktsmessig å endre utforming på enheter eller sette begrensninger på prosessbetingelser.